home o n�s produkty slu�by na�e technika galerie kontakty

FLEXOTISK

Flexotisk
Flexotisk je technologie, kter� umo��uje potisknout m�kk� materi�ly, jako jsou f�lie, smr��ovac� folie, lepic� p�sky nebo etikety. Spolu se zav�d�n�m digit�ln�ho zpracov�n� nab�z� mnohdy nejlep�� pom�r kvality a ceny p�i potisku obal�, �asto lep�� ne� offsetov� tisk. K v�hod�m pat�� i rychlost, s jakou jsme schopni v� po�adavek realizovat.

Samolepic� etikety m��eme rozd�lit na grafick�, termoetikety, logistick� nebo speci�ln� etikety, kter� jsou odli�n� pou�it�m na speci�ln� povrchy. Na�e technologie umo��uje tisk mal�ch i velk�ch s�ri�.

FLEXOTISK
DIGIT�LN� TISK
Samolepic� etikety

Speci�ln� etikety

Etikety na kosmetiku

Logistick� etikety

Grafick� etikety
Etikety na kotou��ch

Etikety na alkohol

Termo etikety

Potravin��sk� etikety

Etikety na v�no
Billboardy
Vitr�ny
Backlighty
Obrazov� pl�tna
Reklamn� plachty
Pap�rov� plak�ty
Deskov� materi�ly
Samolepky
Polepy aut
Podlahov� grafika
Okenn� samolepky
Reklamn� tri�ka
Tvarov� o�ez desek
Rebrand obchod�

S�dlo firmy:
N�dra�n� 2744/14
301 00 Plze�
I�O: 26353610

V�robn� are�ly:
Hlavn� 54
312 00 Plze� - Tlu�n�

Z�padn� 1401/63
360 01 Karlovy Vary

Objedn�vky a informace:
info@euronovagroup.com

Tisk�rna Euronova

Logo
WFB Media     SEO