home o n�s produkty slu�by na�e technika galerie kontakty

SPECI�LN� ETIKETY

Speci�ln� etikety
Vyr�b�me speci�ln� etikety v�etn� t�ch, kter� vynikaj� vysokou odolnost� proti mechanick�mu po�kozen�, v�bornou p�ilnavost� a dlouhodobou v�dr�� i v extr�mn�ch podm�nk�ch.

Speci�ln� etikety vynikaj� odolnost�
Speci�ln� etikety odolaj� mechanick�mu od�ru a ot�ru, agresivn�mu prost�ed�, UV z��en�, vysok�m teplot�m i siln�m chemick�m vliv�m.

Pro n�ro�n� aplikace zvolte speci�ln� etikety
D�ky v�jime�n�m vlastnostem se tyto etikety vyu��vaj� nap��klad pro aplikaci na zmra�en� v�robky, pro n�ro�n� aplikace v elektrotechnick�m, energetick�m, automobilov�m, chemick�m a jin�m pr�myslu.

FLEXOTISK
DIGIT�LN� TISK
Samolepic� etikety

Speci�ln� etikety

Etikety na kosmetiku

Logistick� etikety

Grafick� etikety
Etikety na kotou��ch

Etikety na alkohol

Termo etikety

Potravin��sk� etikety

Etikety na v�no
Billboardy
Vitr�ny
Backlighty
Obrazov� pl�tna
Reklamn� plachty
Pap�rov� plak�ty
Deskov� materi�ly
Samolepky
Polepy aut
Podlahov� grafika
Okenn� samolepky
Reklamn� tri�ka
Tvarov� o�ez desek
Rebrand obchod�

S�dlo firmy:
N�dra�n� 2744/14
301 00 Plze�
I�O: 26353610

V�robn� are�ly:
Hlavn� 54
312 00 Plze� - Tlu�n�

Z�padn� 1401/63
360 01 Karlovy Vary

Objedn�vky a informace:
info@euronovagroup.com

Tisk�rna Euronova

Logo
WFB Media     SEO